نویسندگان ما

 

 •  محمد توسلی
 • سجاد حدادیان
 •  مهرداد جمالی
 •  هانیه حسین هاشمی
 •  فاطمه سلیمانی
 •  الهام مسلمی
 •  فاطمه سادات میریعقوبی
 •  محدثه قادری
 •  فرشته الهی
 •  فاطمه استوار
 • محدثه البرزی

از جمله منابع استفاده شده در بخش های مختلف وبسایت می توان به کتاب های کراوس، modern، فرهنگ تغذیه و رژیم درمانی، گیاهان دارویی و… اشاره کرد.